Skip to main content
Kreyòl

GWOUP SIPÒ GRATIS POU MOUN KI AN DÈY

GWOUP SIPÒ GRATIS POU MOUN KI AN DÈY

POU TIMOUN, ADOLESAN AK GRANMOUN

 • Tout gwoup zanmi kap sipòte vityèlman moun ki an dèy yo GRATIS
 • Pou tout laj (4+)
 • Gen sesyon oryantasyon chak semèn; Fòk w anrejistre pou yo
 • Gwoup pou:
  • Timoun lekòl fondamantal
  • Jèn moun lekòl segondè
  • Adolesan lekòl segondè
  • Granmoun (Angle ak panyòl)
 • Gwoup yo modere pa pwofesyonèl sante mantal
 • Mizik ak aktivite atistik enkli nan gwoup pou timoun yo
 • Gwoup yo rankontre vityèlman chak semèn nan sware sou Zoom
 • Timoun, adolesan ak granmoun deside konbyen tan yo swete patisipe
 • Sesyon yo louvri pou tout moun ki pèdi yon moun yo renmen poutèt maladi, aksidan, sisid oubyen asasina
 • Gwoup espesyal perinatal ak gwoup pou moun ki pèdi timoun anvan yo fèt oswa ti bebe ki panko gen 1 an.

WAP JWENN PLIS ENFÒMASYON NAN CHILDBEREAVEMENT.ORG | @MIAMICBC

ANREJISTRE KOUNYE A NAN : 888-988-5438 OSWA SUPPORT@CHILDBEREAVEMENT.ORG

EKSPÈ NASYONAL POU CHAGREN | 24 LANE SÈVIS | NAN SÈVIS SID FLORI

Affiliations

Powered by Firespring